senjski rudnik, projekat ljubljanskog procesa, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac
zavod za zaštitu spomenika kulture kragujevac
Council of Europe
Ljubljana Process,

Republika Srbija je od 2003. godine učesnik „Regionalnog programa za kulturno i prirodno nasleđe Jugoistočne Evrope Savet Evrope“ sa ciljem valorizacije kulturnog i prirodnog nasleđa kao činioca identiteta ovog regiona, ali i kao faktora političke saradnje na harmonizovanim politikama održivog razvoja kulturnog nasleđa. 2011. godine na osnovu odluke Saveta ministara kulture Jugoistočne Evrope, projekat je nastavljen, ovog puta pod nazivom
„Ljubljanski proces II – Rehabilitacija zajednickog nasleđa“.

Cilj Ljubljanskog procesa II je da obezbedi primenu upravljačkih instrumenata za visoko kvalitetnu rehabilitaciju nasleđa kroz razvoj IPRR/SAAH metodologije, integraciju intersektorske prakse, razvoj regionalne saradnje i uspostavljanje održivih mehanizama finansiranja. Tehničku i finansijsku podrušku Ljubljanskom procesu pruža Savet Evrope (Direktorat za demokratsko upravljanje, kulturu i diverzitet Saveta Evrope) i Evropska komisija (Direkcija za proširenje). Ljubljanskim procesom II upravlja medunarodna regionalna organizacija, pod nazivom Regionalni savet za saradnju (RCC) sa središtem u Sarajevu, kroz regionalnu Radnu grupu za kulturu i društvo osnovanu u septembru 2010. godine, ciji rad tehnicki koordinira Sekretarijat u Cetinju. Program se istovremeno primenjuje i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Rumuniji i Crnoj Gori, kao i na Kosovu? u skladu sa Odlukom Vlade o učešcu predstavnika institucija na Kosovu na regionalnim skupovima a u skladu sa rezoluciojom UN 1244.

Menadžment plan za prostornu kulturno-istorijsku celinu Seljski rudnik ima za cilj da omoguci efikasno upravljanje, zaštitu i rehabilitaciju ove

 

prostorne celine, kao i da se njime uspostave održivi principi rehabilitacije i ekonomsog razvoja ovog podrucja. On se bavi identifikacijom ključnih pitanja upravljanja i pravnog režima, ekonomskih potencijala i principa rehabilitacije kulturno-istorijske celine Senjski rudnik.

Deo koji se odnosi na zaštitu prostorne kulturno-istorijske celine Senjski rudnik pripremio je Ðorde Milovanovic iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, analizu ekonomskih potencijala Senjskog Rudnika priredila je mr Hristina Mikic MBS/GKE, a analizu pravnih aspekata i upravljanja Senjskim rudnikom priredili su advokat Predrag Dikic i Miloš Miloševic iz Skupštine Grada Kragujevca.

Plan je napravljen u skladu sa principima participativnog postupka izrade ovakvih upravljackih dokumenata i kao takav treba da pruži okvir upravljanja i pomogne u kordinaciji akcija koje ce doprineti integralnoj zaštiti i ocuvanju ovog prostora.

Kako je Senjski rudnik prvi pilot projekat održivog razvoja baziran na iskljucivoj orijentaciji prema uslužnim, pre svega kulturnim delatnostima, kreativnim industrijama i turizmu, posebna pažnja posvecena je sagledavanju i vrednovanju potencijala ovog lokaliteta za ekonomsku rehabilitaciju lokalnih zajednica i regiona u kome se nalazi.

Koristimo priliku da zahvalimo prof. dr Gojku Rikalovicu sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Marku Grkovicu, direktoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac na korisnim sugestijama, kao i Asji Draci-Munetan iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Esteli Radonjic-Živkov i Nenadu Lajbespergenu iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture na pomoći u realizaciji projekta.