prostorna kulturno-istorijska celina, srenjski rudnik

KOMPLETAN MENADŽMENT PLAN

 

MENADŽMENT PLAN

PROSTORNE KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE SENJSKI RUDNIK

 

Priredili:

 

Đorđe Milovanović,

mr Hristina Mikić,

Predrag Dikić,

Milan Milošević

 

 

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac

 

Za izdavača: Marko Grković, direktor

Lektura: Milica Stoilković

Prelom i dizajn: Mirjana Rikalo

Fotograf: Predrag Cile Mihailović

Prevod: Ana Sivački i Neda Tarabić

 

Tiraž: 300

 

Štampa: Štamparija Grafo Profesional d.o.o Kragujevac

 

Menadžment plan prostorno kulturno-istorijske celine Senjski rudnik finansirala je EU grantom za održivu rehabilitaciju kulturnog nasleđa
na Zapadnom balkanu br. 2012/295-647 preko Regionalnog saveta
za saradnju Radne grupe za kulturu i društvo u okviru prijekta
Ljbljanski proces 2: Rehabilitacija našeg zajedničkog nasleđa.